Genocide(CN) 两张demo试听 To the Great Eternity

本帖最后由 掘尸者 于 2013-12-9 22:44 编辑

                              
               To the Great Eternity Ⅰ                                                          To the Great Eternity II

两张DEMO制作到完成有一段时间了
现在奉上试听:
To the Great Eternity Ⅰ  http://www.xiami.com/album/181973793
To the Great Eternity II  http://www.xiami.com/album/1481893796